KNIHOVNA BUDE ZAVŘENA 

V SOBOTU 25.5.2024

Knihovní řád

MĚSTO
VELKÝ ŠENOV

Knihovní a uživatelský řád
Městské knihovny ve Velkém Šenově

I.Základní ustanovení

Článek 1

Poslání a činnost knihovny

Městská knihovna ve Velkém Šenově (dále jen „knihovna“) je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

Článek 2

Veřejné knihovnické a informační služby

 1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:
  • výpůjční služby
  • meziknihovní výpůjční služby (dále MVS)
  • informační služby:
   • informace o katalozích, fondech a využívání knihovny,
   • informace z oblasti veřejné správy,
   • ústní informace bibliografického a faktografického charakteru,
   • přístup k vnějším informačním zdrojům (internetovým databázím)
 2. Služby uvedené v odst. 1 tohoto knihovního řádu (dále jen KŘ) poskytuje knihovna bezplatně, za registraci čtenářů účtuje knihovna poplatek.
 3. Knihovna poskytuje za poplatek tyto služby: tisk, kopírování, úhrada poštovného a balného v souvislosti s MVS. Finanční částky jsou knihovnou účtovány ve výší stanovené Ceníkem, který je přílohou KŘ.
 4. Veškeré finanční částky (t. j. manipulační poplatek, sankční poplatek apod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto KŘ.
   

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Článek 3
Registrace uživatele, základní práva a povinnosti čtenářů knihovny

 1. Registrovaným uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním členského průkazu na základě vyplnění přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů. Děti do 15 let se stanou čtenářem na základě písemného souhlasu rodiče.
 2. Knihovna vyžaduje k registraci tyto osobní údaje: jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště a datum narození. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou KŘ.
 3. Právo půjčovat si knihy, časopisy a ostatní informační dokumenty má každý registrovaný čtenář, který souhlasí s dodržováním tohoto řádu. Uživateli – neregistrovanému není dovoleno se volně pohybovat po knihovně mimo vstupní místnost a místnost s technickým zařízením (PC, kopírka atd.)
 4. Čtenáři knihovny jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek, podrobit se stanoveným kontrolním opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochrany majetku knihovny.
 5. Čtenářům knihovny není dovoleno kouřit a pít alkoholické nápoje v prostorách knihovny.
 6. Při práci s výpočetní technikou a jiným technickým zařízením knihovny je čtenář či uživatel povinen řídit pokyny knihovníka. Nesmí přitom zasahovat do zařízení, měnit nastavení a instalace.
 7. Odnášení knihovních jednotek z knihovny bez předložení k registraci výpůjčky se pokládá zakrádež a dokonce i jen pokus o ni může být oznámen orgánům činným v trestním řízení.
 8. Jestliže čtenář nebo uživatel nedodržuje tento řád, může být dočasně nebo trvale zbaven práv používat služeb knihovny. Tím není zbaven povinnosti nahradit knihovně způsobenou škodu. Knihovník má možnost odebrat čtenáři nebo uživateli právo používat knihovny i z hygienických důvodů.
 9. Připomínky, podměty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi, popř. zřizovateli – Městu Velký Šenov.
 10. Pouze registrovaní čtenáři mohou využívat práva výpůjčky z knihovního fondu, rezervování knih a využívání meziknihovních výpůjček.

Článek 4

Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 1. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.
 2. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
 3. Uživatel může kopírovat na přenosná média informace získané z internetu, databází a elektronických zdrojů z fondu knihovny, pokud to dovolují licenční podmínky.
 4. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
 5. Získané informace a data slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům.
 6. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat – zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění a ostatní předpisy.
 7. Je zakázáno hrát počítačové hry, zasahovat do nastavení počítače, měnit nastavení a instalace, ukládat do paměti a na plochu jakákoliv soukromá data a materiály.

 

III. Výpůjční řád

Článek 5

Zpřístupňováné knihovní dokumenty

 1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.
 2. Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 knihovního zákona, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

 

Článek 6

Podmínky půjčování a práva čtenářů

 1. Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 5 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:
 • kterým by hrozilo nebezpeční nenahraditelné ztráty nebo poškození,
 • které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,
 • jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorskýchpráv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),
 • které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím MVS s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny.
 1. Smlouva o výpůjčce se řídí tímto řádem a též ustanoveními občanského zákoníku o smlouvě o výpůjčce a odpovědnosti za škodu. Městská knihovna s registrovaným čtenářemuzavře smlouvu o výpůjčce jím vybraných publikací tím, že mu je přičte v elektronické nebo listinné podobě na jeho čtenářské konto a předá mu je.
 2. Před převzetím výpůjčky je uživatel povinen prohlédnout si dokument, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad ve výpůjčním tiskopise, resp. v poznámce automatizovaného výpůjčního systému.
 3. O způsobu zapůjčení knihy, časopisu, případně jiného knihovního dokumentu rozhoduje knihovník.
 4. Odnesení knih z knihovny bez příslušných zápisů se pokládá za zcizení knih.
 5. Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu (osobně, telefonicky nebo e-mailem).
 6. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je zpravidla 1 měsíc. Výpůjční lhůta může být prodloužena až třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejímuplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.
 7. Knihovna je oprávněna v odůvodněných případech stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.
 8. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.
 9. Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam.
 10. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil.
  Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.
 11. Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.
 12. Pokud čtenář publikaci ztratil, ohlásí tuto skutečnost neprodleně zaměstnanci knihovny, který je oprávněný rozhodnout o způsobu náhrady škody za nevrácenou čí poškozenou publikaci. Knihovna požaduje náhradu jiným zachovalým výtiskem téhož titulu a téhož (příp. novějšího) vydání nebo zaplacení sankce (viz Ceník – sankce a poplatky). Při poškození publikace zaplatí čtenář určenou sankci podle požadavků knihovny, která knihu zapůjčila.
 13. Knihovna může registrovanému čtenáři dočasně upřít právo na služby poskytované pouze registrovaným čtenářům, zejména tehdy, když čtenář nevrátil výpůjčku, jejíž výpůjční lhůta uplynula, nebo když má vůči knihovně peněžitý dluh. Zablokování čtenářských práv zaniká, jakmile pro to odpadne důvod.

Článek 7

Čtenářské průkazy

 1. Čtenářský průkaz je doklad čtenáře pro styk s knihovnou. Bez jeho předložení se výpůjčky z knihovního fondu zásadně neposkytují.
 2. Čtenářský průkaz se vydává jednotlivým osobám po vyplnění přihlášky a po předložení platného průkazu totožnosti, v souladu s Článkem 3, odst. 2 tohoto řádu. Dětem a mládeži se čtenářský průkaz vydá podle Článku 3, odst. 1 tohoto řádu.
 3. Poplatky za přihlášení a roční poplatky jsou uvedeny v Ceníku, který je přílohou tohoto řádu.
 4. Roční poplatek se platí při první návštěvě knihovny v kalendářním roce.
 5. Každý registrovaný čtenář je povinen neprodleně oznámit knihovně změnu jména, bydliště a ostatních registračních údajů.
 6. Čtenářský průkaz je nepřenosný. Čtenář zodpovídá za zneužití svého čtenářského průkazu.
  Při ztrátě průkazu, případně jeho zneužití, je čtenář povinen tuto skutečnost knihovně ihned ohlásit a požádat o vyhotovení nového čtenářského průkazu. Knihovna je povinna tomuto čtenáři zablokovat jeho čtenářská práva až do vystavení duplikátu čtenářského průkazu. Za vystavení duplikátu čtenář zaplatí sankci dle Ceníku, který je přílohou tohoto řádu.
 7. Výměna opotřebovaného čtenářského průkazu, vydaného před více než 3 roky, je zdarma.
 8. Při pochybnostech, zda člověk prokazující se čtenářským průkazem je totožný s registrovaným čtenářem, má zaměstnanec knihovny právo požádat čtenáře o průkaz totožnosti.

 

IV. Poplatky za přestupky proti Knihovního řádu a náhrada škod

Článek 8

 1. Pokud čtenář nevrátí publikace ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna čtenáři poplatek z prodlení, tzv. zpozdné. Jestliže čtenář nevrátí publikace ani pozaslání upomínek, budou vymáhány právní cestou a zároveň vymáhány i náklady s tím spojené.
 2. Povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (viz Ceník) následuje vymáhání právní cestou.
 3. Povinnost platit zpozdné nastává dnem, který následuje po skončení 4týdenní výpůjční lhůty.
  Čtenář neplatí zpozdné v případě, že prodlení nezavinil. Za nezaviněné prodlení se považuje, hospitalizace, pracovní neschopnost, živelná pohroma a další objektivní překážky, které čtenář nemohl překonat a které bránily včasnému vrácení výpůjček.
 4. Za manipulaci a vystavení náhradního členského průkazu při ztrátě se účtuje manipulační poplatek dle Ceníku, který je přílohou tohoto řádu.
 5. Za poškození, případně ztrátu publikací, rovněž i za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá čtenář podle obecně platných předpisů.

Článek 9

Práva a povinnosti čtenáře zanikají

 1. Vracením průkazu.
 2. Odnětím čtenářského průkazu při nedodržení ustanovení tohotořádu, nebo z jiných vážných důvodů.

Článek 10

Náhrada všeobecných škod

 1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 2951, odst. 1, kde se stanoví: „Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích“).
 2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

V. Ostatní ujednání

 1. U příležitosti celorepublikových akcí („Březen – měsíc knihy“ a „Týden knihoven“) je knihovna oprávněna vyhlásit „amnestii pro dlužníky“, během které mohou čtenáři, kteří mají vypůjčené knihy, audioknihy a jiné dokumenty po uplynutí výpůjční lhůty, tyto vrátit, aniž by platili zpozdné a penále.
  Podmínkou je však vrácení všech vypůjčených titulů.
 2. Výjimky ze zásad výpůjčního řádu knihovny schvaluje zaměstnanec knihovny.
 3. Nedílnou součástí tohoto KŘ je Příloha č. 1 – Ceník služeb a poplatků a dále Příloha č. 2 – Poučení o ochraně osobních údajů.
 4. Tento Knihovní řád, včetně Přílohy 1 – Ceníku služeb a poplatků a Přílohy č. 2 – Poučení o ochraně osobních údajů, byl schválen Radou města Velký Šenov na 85. zasedání,
  dne 5.1.2022, usnesením č. 85/I/4 a nabývá účinnosti dne 1.2.2022.

 

Ve Velkém Šenově dne 5.1.2022

 


 

Příloha č. 1 Knihovního řádu Městské knihovny Velký Šenov

Ceník služeb a poplatků Městské knihovny Velký Šenov

 

Registrační a manipulační poplatky v Kč
Roční registrační poplatek - výdělečně činní 100,- Kč
Roční registrační poplatek - senioři, ZTP, děti, studenti,  50,- Kč
Vystavení náhradní legitimace ( čtenářský průkaz) 20,- Kč
Manipulační poplatek - MVS (Meziknihovní výpůjční služba) 30,- Kč +poštovné

 

Sankční poplatky a peněžitá náhrada škody na knihovních jednotkách
Náhrada za zničení, které brání dalšímu používání
nebo ztrátu knihovní jednotky, CD, časopisu, audioknihy a jiné
100% původní ceny
a 30,- Kč sankce
Náhrada za poškození knihovní jednotky, CD, časopisu, audioknihy a jiné 50% původní ceny
Náhrada za poškození čárového kódu 20,- Kč
Náhrada za poškození obalu 10,- Kč

 

Zpozdé, poplatky z prodlení
Zpozdné bez zaslání upomínky -
za každou knihovní jednotku a den
3,- Kč 
1. upomínka  5,- Kč + poštovné
2. upomínka  10,- Kč + poštovné
3. upomínka  20,- Kč + poštovné
Výzva - dopis doručenou poštou 50,- Kč + poštovné

 

Ceník ostatních služeb
Využití PC stanice s připojením na internet zdarma
Černobílý tisk / kopírování formátu A4 - 1 strana 3,- Kč
oboustranně (1 list) 4,- Kč
Barevný tisk formátu A4 - 1 strana (obrázek, fotografie) 15,- Kč
Barevný tisk formátu A4 - 1 strana (barevný tisk v textu - text, grafy, barevné nadpisy) 7,- Kč

 

Účinnost od 1.2.2022

Ve Velkém Šenově dne 5.1.2022

 


 

Příloha č. 2 Knihovního řádu Městské knihovny Velký Šenov

Poučení o ochraně osobních údajů

 

Správcem osobních údajů uživatelů knihovny je město Velký Šenov(dále jen knihovna)

Knihovna zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů v tomto rozsahu:
Povinné identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu
Nepovinné kontaktní údaje: doručovací adresa, e-mail, telefon
Služební údaje: číslo čtenářského průkazu, přehled výpůjček včetně historie, přehled rezervací, upomínání.
Účetní údaje o provedených o peněžitých transakcích, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech.
Další údaje: údaje o ZTP, kategorie čtenářů.

Dále knihovna uchovává identifikační údaje zákonného zástupce, je-li registrovaný uživatel mladší 15 let.

Registrovaný uživatel oznámí knihovně případné změny identifikačních a kontaktních osobních údajů bez zbytečného odkladu.

Knihovna zpracovává osobní údaje za účelem poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb uživatelům, informování uživatelů o službách a dále za účelem ochrany majetku a knihovního fondu. Kontaktní údaje využívá knihovna za účelem lepší komunikace s uživatelem, uživatel není povinen tyto údaje uvést.

Práva uživatelů jako subjektů osobních údajů
Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.
Knihovna registrovanému uživateli na jeho žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a dalších dokladů u ní uložených.
Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů knihovna vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

Doba uchování osobních údajů
Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu registrace a jeden rok poté. Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci svých osobních údajů, pokud nemá vůči knihovně žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb. Registrovaný uživatel může také požádat o vymazání historie výpůjček, aniž by byla ukončena jeho registrace. Osobní údaje v počítačových databázích jsou likvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace). Osobní údaje v listinné podobě jsou likvidovány dle Spisového a skartačního řádu města.

Zabezpečení osobních údajů
Písemnosti jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.
Osobní údaje knihovna uchovává v počítačové databázi.
Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.

Další informace
Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny, a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR.

Dohled nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se můžete obrátit v případě stížnosti. Budeme však rádi, pokud se s podnětem ohledně svých osobních údajů obrátíte nejprve na nás:
Městská knihovna Velký Šenov, e-mail: knihovna@velkysenov.cz